Kåre filosoferer 

- MGFteam e-politikk

Hei Steffen

Dine tanker er interessante, og jeg fant også ditt notat ved å lete meg fram på MGFteam.no. Der synes det ikke å være noe diskusjonsforum, som på Yammer eller Facebook, så mine tanker følger nedenfor i denne e-post. MGF-nettstedene synes meg ellers så detaljerte og mangfoldige at jeg stort sett går meg bort der. Nyttige blir de vel bare ved daglig bruk.

Vei mot en bedre verden.

Vi er kanskje på vei ut av den stabile verden hvor vi har levd de siste 75 år. Vår verden er på mange måter annerledes enn før. Vi har et digitalt informasjonssamfunn med vesentlig teknisk, økonomisk, medisinsk og naturvitenskapelig utvikling og med stor grad av globalisering.

Vi kan lære av historien. Historien har vist at de som har mye blir truet av dem som har mindre og kanskje er mange. Folkevandringstiden med Romerrikets fall, Utvandringen til Amerika og indianernes (delvis) utryddelse både i nord og sør, Europas kolonipolitikk, og nå sist migrasjonen fra Asia og Afrika til Europa. Sterke personligheter kan få gjennomslag: Dsjengis Khan, Timur Lenk, Napoleon, Stalin, Hitler, Trump …Disse samfunnskrefter tror jeg vi fortsatt må regne med.

Verden i dag preges fortsatt av at makta rår, militært og økonomisk. Våre siste 75 rolige år skyldes nok mer maktbalansen og ikke fredsavtaler.

De dominerende i samfunnene er fortsatt eliten, som forstår globaliseringen og handler internasjonalt, ofte for egen vinning. Den største massen av mennesker lever fortsatt i sitt snevrere, lokale univers. De strever for sitt daglige brød og personlige velvære. Vi ser hvordan nasjonalistiske og populistiske holdninger dyrkes fram flere steder (Trump, Orban, Kaczynskij …). Også her hjemme ser vi hvordan «skylapp-partier» vokser fram. Folkeforbundet ble en flopp, og FN er på vei dit.

Dette er min pessimistiske versjon. Jeg tror på en lysere framtid, men disse tankene bør vi nok fortsatt ha i bakhodet. Jeg har ingen løsning for framtida, men jeg ser jo at det stort sett går framover på hele kloden med menneskerettigheter, fattigdomsreduksjon, helse, utdanning og materielle levekår.

Steffens tanke om kultursoner er interessant, men det vil alltid være et press fra dårligstilte soner til bedrestilte. Oppdemming av presset må være streng avgrensing og raus deling av «de rikes overflod» med klar reduksjon av godene i de høyt utviklede sonene. En drøm? Vi har sett utallige eksempler på korrupsjon og mislykket U-hjelp. Hvordan? Det forutsetter internasjonal solidaritet innen sonene. USA har vist en vei, EU er kanskje veien, men vi ser jo svakheter og uro begge steder. En utfordring i sonetanken er det økende folketall i svake soner og stagnasjon eller fall i sterke soner.

En positiv side er jo at stormaktene blir mer og mer avhengige av hverandre, og det synes å hindre store konflikter. Kanskje til og med USA og Kina kan bli enige om noe?

Hva kan vi her i Moss eller Norge gjøre? Jeg føler meg nok litt avmektig i dette spillet. Vi kan synes og mene og besvære oss, men det hjelper lite. Norsk politikk kan vi jo påvirke, og det gjør vi.

Kåre  

Artikler

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

Det er alt

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data