Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Mestring

Å mestre egen sykdom er en medisin som brukes alt for lite!  – pasient

Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. På disse nettsidene finner du ressurser som kan brukes i arbeidet med å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende.

Se egen Nettside - MESTRING FOR ALLE

Om oss | Mestring for alle

Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er lokalisert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Vi jobber for at alle møter mellom helsepersonell og pasient og pårørende skal kjennetegnes ved god kommunikasjon, og at pasienter får medvirke i egen behandling.

Pasientopplæringen skal stimulere pasienter og pårørende til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som hjelper dem å håndtere sykdom, skade og funksjonsnedsettelse.

En helsefremmende tilnærming preger pasient- og pårørendeopplæringen der fagpersoner og pasienter samarbeider om å styrke pasientens helse og livskvalitet.

Sykehus gir opplæring til pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning eller veiledning. Vi støtter opplæringsaktivitet med kompetanse i helsepedagogikk, brukerinvolvering og organisering. Helsepedagogisk kompetanse styrker fagpersoner i kommunikasjon, samhandling, undervisning, veiledning og informasjonsformidling.

Hovedoppgaven vår er å styrke kvaliteten på pasient- og pårørendeopplæringen i helseregionen. Vi skal:

  • sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
  • drifte fagnettverk i helsepedagogikk
  • samarbeide med universitetene og høgskolene
  • bistå Helse Sør-Øst RHF med utvikling av styringsindikatorer
  • bidra i relevant undervisning

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester