Kunstig intelligens kan brukast mellom anna for å få betre og meir informerte avgjerder. Og tenester, særleg innan helse, kan bli meir persontilpassa. I tillegg kan me menneske få ny innsikt om verda som me truleg ikkje vil fått utan kunstig intelligens.

Les hele artikkelen på Teknologirådets hjemmesider - se her.

UTDRAG:

Slik kan KI brukast

Under presentasjonen framheva Armstrong og Nicholas at ja, KI og maskinlæring er ein hype. Men dei meiner også at allereie no endrar kunstig intelligens våre liv og korleis me arbeider – og at det i framtida vil vera ein nyttig ressurs.

Kunstig intelligens kan brukast mellom anna for å få betre og meir informerte avgjerder. Og tenester, særleg innan helse, kan bli meir persontilpassa. I tillegg kan me menneske få ny innsikt om verda som me truleg ikkje vil fått utan kunstig intelligens.

Men ansvarleg innovasjon og forståing av kva negative sider som kan følgja, er veldig viktig påpeikar dei.

Kan maskinen bli fordomsfull?

Eit døme på negativ effekt er diskriminering og at maskinane har fordommar, som er arva frå «menneskelege data», peika Lydia Nicholas på.

I USA har det vore debatt om kunstig intelligent politi-programvare er stigmatiserande overfor afro-amerikanarar.

Ein kan risikere at algoritmen speglar fortidas skeive forhold, og at ein hindrar endring.

Andre problemstillingar ein må hugsa på er mellom anna.

  • Kor mykje stoler ein på maskinen. På den eine sida kan mistru øydelegga. Men at ein stolar for mykje på maskinen, kan også vera eit problem.
  • Transparens og openheit. Folk må kunne skjønna kva som skjer når ein algoritme blir brukt til å ta ei avgjerd, og dei må vera i stand til å stilla relevante spørsmål.
  • Kven har ansvaret? Til dømes om ein førarlaus bil krasjar, kven har då ansvaret og korleis blir det fordelt?
  • Korleis skal avgjerder som maskinane tek, gjerast i samsvar med menneskelege kjensler?

 

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester